REGULAMIN

Fundacji rozwoju przedsiębiorczości „TWÓJ BIZNES BEZ BARIER”

I. Postanowienia ogólne:
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki udzielania wsparcia przez Fundację rozwoju przedsiębiorczości „TWÓJ BIZNES BEZ BARIER” z siedzibą w Białymstoku, ul. Makowa 16, 15-189 Białystok, wpisana do KRS: 0001046764, NIP 9662179586, Regon: 525831163 (zwana dalej „Fundacją” ), w ramach „Programu wsparcia”.

II. Ilekroć występowania określonego pojęcia w Regulaminie jest interpretowane zgodnie z jego właściwą definicją:

1. Program wsparcia – rozumie się przez to organizacyjne, techniczne i merytoryczne formy wsparcia świadczone przez Fundację udzielające wspieranym osobom fizycznym, zwanych dalej Beneficjentami.
2. Fundacja to miejsce, w którym Beneficjent otrzymuję wsparcie w postaci wiedzy, szkolenia oraz kontaktów biznesowych, co pomoże w rozpoczęciu aktywności biznesowej.
3. Beneficjent oznacza osobę fizyczną, która korzysta z usług oraz zasobów oferowanych przez Fundację. Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Fundacji oraz realizacji postawionych sobie celów biznesowych, ma legalny pobyt na terytorium RP.
4. Dochód oznacza różnicę między przychodem a kosztami poniesionymi w celu uzyskania tego przychodu oraz potrącenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz innych zobowiązań.
5. Kontrahent oznacza podmiot nawiązujący stosunki gospodarcze z Fundacją w ramach prowadzonych usług przez Beneficjenta pod osobowością prawną Fundacji.
6. Opiekun oznacza osobę wyznaczoną przez Fundację, która wspiera Beneficjenta w jego rozliczeniu księgowym.
7. Przychód oznacza łączną wartość sprzedaży usług bez podatku (tj. bez VAT) w danym okresie rozliczeniowym.
8. Umowa wykonania usług oznacza umowę zawieraną pomiędzy kontrahentem a Beneficjentem zakwalifikowanym przez Fundację do wsparcia oraz fundacją, która nadaje swoją osobowość prawną dla Beneficjenta celem realizacji zawartej umowy współpracy. Umowa pomiędzy stronami może być podpisana w formie elektronicznej.
9. Wniosek oznacza dokument, na podstawie którego Kandydat ubiega się o wsparcie w ramach programu, a Fundacja dokonuje oceny pomysłu na biznes tego Kandydata.
10. Kandydat oznacza to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub nieformalna grupa złożona z ww. osób lub inna osoba prawna niezarobkowa i nieprowadzącą działalności gospodarczej. Kandydaci Fundacji są osoby, które jeszcze nie zdobyły dużej ilości kapitału lub doświadczenia w prowadzeniu biznesu i potrzebują korzystania z pomocy oferowanej przez Fundację.
11. Opłata abonamentowa – opłata za pakiet usług niezbędnych do świadczeni usług przez Beneficjenta.

III. Usługi Fundacji w ramach abonamentu dla Beneficjenta:

1. Możliwość rozpoczęcia i prowadzenia swojej usługi biznesowej pod osobowością prawną Fundacji.
2. Nadzorowanie opiekuna nad prowadzoną dokumentacją rozliczeniową Beneficjenta z kontrahentem.
3. Wydzielenie nieodpłatnego rachunku bankowego (subkonta bankowego), który będzie wykorzystany do rozliczenia uzyskanego przychodu przez Beneficjenta.
4. Obsługa księgowa oraz opieka prawna.
5. Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie umiejętności otworzenia i prowadzenia biznesu i innych szkoleń niezbędnych dla adaptacji cudzoziemca w Polsce.
6. Miesięczną opłatę abonamentową, o której mowa w ust. 1 Beneficjent wpłaca na konto bankowe Fundacji pod koniec każdego miesiąca rozliczeniowego.
7. Fundacja naliczy opłaty przekraczające pakiet abonamentu dla Beneficjenta za dodatkowe usługi świadczone w miesiącu kalendarzowym, w którym taka usługa została wykonana. Odrębna faktura na dodatkowe usługi będzie wystawiona przez Fundację za miesiąc rozliczeniowy.
8. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty Fundacja nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie.
9. Beneficjent uiszcza stałą opłatę miesięczną także w przypadku zawieszenia usług biznesowych w ramach Fundacji, o którym mowa w Rozdziale VII .
10. Beneficjent obcokrajowiec ma możliwość otrzymania od Fundacji niezbędnych dokumentów dla załatwienia spraw wizowych w swoim kraju po opłaceniu dwumiesięcznego abonamentu.

IV. Zasady objęcia Beneficjenta programem wsparcia:

1. Fundacja prowadzi stały nabór Beneficjentów. Wszystkie wnioski będą rozpatrywane na bieżąco od Kandydatów.
2. Fundacja ma możliwość prowadzenia naborów tematycznych, w ramach których będą określone szczegółowe kryteria i zasady dotyczące typu przedsięwzięć lub beneficjentów. Informacje dotyczące daty rozpoczęcia naboru oraz jego formy są publikowane na stronie internetowej Fundacji. Fundacja zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia naboru, o czym również poinformuje na swojej stronie internetowej.
3. Podstawą zgłoszenia do Fundacji jest złożenie uzupełnionego Wniosku przez Kandydata zgodnie ze wzorem na stronie www.fundacja-twojbiznes.pl. Lub przez wypełnienie go w siedzibie Fundacji.
4. W celu zgłoszenia swojego projektu do Fundacji, Kandydaci mogą skorzystać z udostępnionego przez Fundację generatora.
5. W sytuacji, gdy w złożonym wniosku występują braki, Kandydat zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 3 dni od otrzymania wezwania.
6. Wniosek będzie poddany ocenie, która uwzględniać będzie następujące kryteria:
a) Realność przedsięwzięcia biznesowego pod względem organizacyjnym mianowicie, czy planowane działania mają szansę na skuteczne zorganizowanie i przeprowadzenie. Obejmuje to m.in. ocenę struktury organizacyjnej, planów operacyjnych, strategii biznesowej, kwalifikacji i doświadczenia Kandydata.
b) Realność przedsięwzięcia biznesowego pod względem finansowym mianowicie, czy planowane działania Wnioskodawcy mają szansę na osiągnięcie sukcesu finansowego. Obejmuje to m.in. ocenę planowanych kosztów i przychodów, przewidywanego zysku lub straty, źródeł finansowania, ryzyka finansowego oraz gotowości do elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i finansowe. Celem tej oceny jest ustalenie, czy przedsiębiorstwo ma realne szanse na osiągnięcie zysku i czy jest w stanie utrzymać swoją płynność finansową w dłuższej perspektywie.
7. Beneficjent zostanie objęty wsparciem przez Fundację na aktywność biznesową w obszarze określonym przez Beneficjenta w zaakceptowanym przez Fundację wniosku. Umowa pomiędzy Fundacją a Beneficjentem zostanie podpisana z dniem akceptacji wniosku, zawarcie umowy może być w formie elektronicznej.
8. W przypadku gdy Fundacja negatywnie oceni wniosek, to zostaje on odrzucony, Kandydat jest niezwłocznie informowany o tym fakcie. Wraz z informacją o odrzuceniu wniosku Kandydat otrzymuje również uzasadnienie decyzji Fundacji.
9. Decyzja Fundacji dotycząca odrzucenia Wniosku jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Kandydat, w przypadku odrzucenia Wniosku, po uwzględnieniu uwag z uzasadnienia Fundacji i jego korekcie może złożyć Wniosek ponownie.
10. Kandydat może skorzystać z godzinnej konsultacji przed złożeniem wniosku.

V. Prowadzenie usług biznesowych w ramach Programu wsparcia:

V.1. Zasady ogólne:

1. Beneficjent ma obowiązek prowadzenia swoich usług zgodnie z wnioskiem, który został zaakceptowany przez Fundację.
2. Beneficjent jest zobowiązany do wykonania usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawami o fundacjach i działalności pożytku publicznego. Wykonanie usługi ta musi być zgodne z zapisami Statutu Fundacji, a wszelkie działania Beneficjenta nie mogą być sprzeczne z tymi zapisami.
3. Beneficjent ma obowiązek:
a) realizacji planowanych usług i ich rozwoju zgodnie z wnioskiem złożonym w Fundacji,
b) pozyskiwania Kontrahentów na planowaną usługę, co pozwoli na pozyskanie środków na jej prowadzenie – Fundacja nie będzie finansować wykonanie usług przez Beneficjenta z własnych środków w ramach Programu wsparcia,
c) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o ochronie danych osobowych (RODO),
d) udziału w obowiązkowych szkoleniach przygotowującym Beneficjenta do otworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej po zakończeniu programu wsparcia,
e) konsultowania z Fundacją o planowanych działaniach i stosowania się do zaleceń Fundacji,
f) przestrzegania zapisów Regulaminu.
4. Konieczne jest uzasadnienie pisemne zmiany profilu usług oraz uzyskanie zgody Fundacji na dokonanie takiej zmiany.

V.2. Zasady dot. rozliczania z Beneficjentem:

1. Beneficjent rozlicza się z Kontrahentem na podstawie faktury VAT.
2. Fundacja przekaże Beneficjentowi 100% przychodu uzyskanego z tytułu wykonanej przez Beneficjenta usługi na utworzonym rachunku bankowym (subkonto). Rozliczenie kwoty dochodu uzyskanego będzie dokonywane na subkoncie Beneficjenta, przez potrącenie abonamentu lub prowizji a także poniesionych kosztów za okres rozliczeniowy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wypłata dochodu Beneficjenta nastąpi na podany we wniosku rachunek bankowy Beneficjenta w terminie do 3 dni robocze od dnia zaksięgowania środków od Kontrahenta. W przypadku Beneficjenta grupowego rozliczenie będzie proporcjonalne zgodnie z zawartymi umowami.
3. W przypadku rozliczeń prowizyjnych, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o prowizję.
Warunkiem wypłaty dochodu jest uregulowanie należności na rzecz Fundacji wynikających z opłaty przez Beneficjenta za udział w Programie wsparcia Fundacji.
4. Beneficjent samodzielnie i z własnych środków pokrywa koszty wykonania usługi w ramach Programu wsparcia Fundacji. Nie jest dozwolone dokonywanie zakupów na rachunek Fundacji .

VI. Odpowiedzialność odszkodowawcza Beneficjenta:
1. W przypadku, gdy Beneficjent wyrządzi szkodę Fundacji, zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach ogólnych, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku, gdy Beneficjentem jest grupa, osoby wchodzące w skład grupy ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Fundacji za szkody wyrządzone Fundacji przez grupę.
3. Fundacja ma prawo nałożyć na Beneficjenta karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każde nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu lub zaleceń Opiekuna.
4. Fundacja ma prawo nałożyć na Beneficjenta karę umowną w wysokości od 1.000,00 zł. do 10.000 zł za każde naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
5. Przed nałożeniem kar, o których mowa w ust. 3 i 4, Fundacja wyśle ostrzeżenie i wezwanie do zaniechania naruszeń Beneficjentowi. W przypadku dalszego naruszania przepisów, Fundacja ma prawo nałożyć kary lub odmówić programu wsparcia.

VII. Zawieszenie przez Beneficjenta udziału w Fundacji:

1. Beneficjent może na czas określony nie dłużej niż 3 miesiące zawiesić wykonywanie usług w ramach Fundacji składając do Fundacji informację na piśmie.
2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 oznacza zaprzestanie realizowania usług przez Beneficjenta.
3. Tymczasowe zawieszenie jest możliwe tylko w przypadku, gdy Beneficjent nie ma żadnych umów do wykonania w ramach swojej działalności, a także gdy uregulował wszelkie zobowiązania wynikające z tej usługi.
4. Podczas okresu tymczasowego zawieszenia usług Beneficjent ponosi stałą miesięczną opłatę abonamentową.

VIII. Zakończenie udziału w programie wsparcia Fundacji:

1. Zakończenie udziału następuje w przypadku:
a) rozwiązanie umowy z dniem jej wygaśnięcia,
b) rozwiązania umowy za porozumieniem stron,
c) po osiągnięciu celów biznesowych,
d) rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia skutkującego na koniec miesiąca następnego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone.
e) rozwiązania umowy o wsparcie bez wypowiedzenia przez jedną ze Stron.
2. Podstawą do zakończeniu udziału w Fundacji bez wypowiedzenia jest:
a) W przypadku, gdy Beneficjent nie uczestniczy w obligatoryjnym spotkaniu, o którym mowa w Rozdziale III,
b) W przypadku, gdy Beneficjent opóźnia się z uregulowaniem opłat za usługi Fundacji na okres co najmniej dwóch miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje po uprzednim wyznaczeniu Beneficjentowi dodatkowego terminu do uregulowania płatności, wynoszącego co najmniej 7 dni roboczych,
c) W przypadku naruszenia przez Beneficjenta Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa , Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmy Dz.U. 2022 z dnia 24.02.2022.
3. Każda ze stron może rozwiązać bez wypowiedzenia umowę w przypadku gdy druga strona nie będzie wywiązywała się ze zobowiązań wynikających z zawartych umów.
4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składa się drugiej stronie w formie pisemnej.
5. Z chwilą rozwiązania umowy Beneficjent traci wydzielone subkonto oraz możliwości korzystania z usług Fundacji.
6. Z chwilą rozwiązania umowy Fundacja dokonuje rozliczenia subkonta Beneficjenta i wypłaca pozostałe środki na podstawie umowy po pokryciu wszystkich zobowiązań.
7. Beneficjentowi po rozwiązaniu umowy nie wolno wykonywać usługi pod danymi Fundacji.
8. Beneficjentowi po rozwiązaniu umowy cofnięte zostają wszelkie upoważnienia, jakie zostały mu wydane na podstawie umowy i w związku z jej zawarciem.

IX. Postanowienia końcowe:

1. O zmianie Regulaminu Fundacja zawiadomi Beneficjentów co najmniej z 14 dni przed wejściem w życie zmian.
2. Wymiana korespondencji, w tym składanie oświadczeń drugiej Stronie w ramach Fundacji odbywa się w formie dokumentowej z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adresy mailowe wskazane przez Strony.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa .
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
5. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Fundacji nr 2 z dnia 24.07.2023 r. i obowiązuje od dnia 24.07.2023.

pl_PLPolski